Rekrutacja

Informacje

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

1.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021
do 15.03.2021

od 17.05.2021
do 24.05.2021

2.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16.03.2021
 do 30.03.2021

od 25.05.2021
do 08.06.2021

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

31.03.2021

 

09.06.2021

4.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2021
do 15.04.2021

od 10.06.2021
do 24.06.2021

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04.2021

25.06.2021

 
 
W dniach od 28 stycznia do 16 lutego 2021 r. Szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci.
 
Rodzice zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły, mogą już teraz złożyć dokumenty w sekretariacie.
 
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:
 
Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej poprzez złożenie nastepujących dokumentów w Sekretariacie szkoły:
Zgloszenie_w_obwodzie.doc
 
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego proszeni są o wypełnienie dodatkowego dokumentu
WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY

Załącznik z wnioskiem znajduje się poniżej:
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  W MIKOŁOWIE

obowiązujący od 1 września 2021 r.

WYKAZ ULIC:

ul.    Baziowa

ul.    Brzechwy Jana

ul.    Bzów

ul.    Cicha

ul.    Cienista

ul.    Czereśniowa

ul.    Dolina Jamny

ul.    Dzwonkowa

ul.    Forsycji

ul.    Goździków

ul.    Grabowa

ul.    Jagodowa

ul.    Katowicka od nr 43 do końca

ul.    Kościuszki Tadeusza

ul.    Leśna

ul.    Miła

ul.    Morcinka Gustawa

ul.     Owsiana

ul.    Paprotek

ul.    Plebiscytowa     od nr 40 do końca

ul.    Porazińskiej Janiny

ul.    Pułaskiego Kazimierza

ul.    Sadowa

ul.    Sienkiewicza Henryka

ul.    Słowicza

ul.    Świerkowa

ul.    Wąska

ul.    Wiązowa

ul.    Wieczorka Józefa

ul.    Wiosenna

ul.    Zawiszy Czarnego

ul.    Ziębia

 
 

 

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych to  zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające.
W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem, prosimy o wcześniejszą informację, że chcecie
 Państwo ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły.

Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone według następujących zasad:

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY. 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęcie do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów  spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

Lp.

kryteria

Ilość punktów

1

Starsze rodzeństwo uczęszcza  do tej szkoły.

5

2

Odległość miejsca  zamieszkania od szkoły lub bliskie sąsiedztwo od szkoły osób sprawujących  opiekę nad dzieckiem po lekcjach.

4

3

Kontynuacja edukacji po okresie przygotowania przedszkolnego

w  placówce w obwodzie szkoły.

3

4

Wielodzietność rodziny lub rodzice samotnie wychowujący dzieci lub  rodziny zastępcze.

2

5

Niepełnosprawność dziecka lub prawnych opiekunów.

1

3.O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

4.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek

wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium do dnia 30 maja.

6.Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 14 maja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7.W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości list kandydatów  przysługuje prawo do odwołania.

Wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia określonego kryterium:

Kryterium 1 – oświadczenia  dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do szkoły

Kryterium 2 –oświadczenia rodzica o adresie  zamieszkania

Kryterium 3 - oświadczenie rodzica o odbyciu przez kandydata przygotowania przedszkolnego

Kryterium 4 – oświadczenie o miejscu zatrudnienia

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć