Aktualności Prezydium Rodzice dla dzieci Wpłaty, wnioski, kontakt Regulamin

Rada Rodziców

Aktualności

Drodzy Rodzice,

 

jak co roku Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wsparcie naszej szkoły poprzez przekazanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2021.

Każda kwota posłuży bezpośrednio uczniom naszej szkoły. 

Jeśli zdecydujecie się nas wesprzeć - jako odbiorcę 1% proszę wskazać w zeznaniu rocznym Fundację PRO EKO KRS 0000064561

Koniecznie z dopiskiem - SP 4 w Mikołowie!

 

W imieniu dzieci, szkoły i własnym serdecznie dziękujemy!

Rada Rodziców

 

 

 Preliminarz wydatków Rady Rodziców przy Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie  na rok szkolny 2021/2022

Środki do dyspozycji 2021  (środki z wpłat rodziców i aktywności RR z lat ubiegłych)

1.

Bilans otwarcia ( środki na rachunku na  30.09.21)

( w tym 13 520 zł wpłat na RR i świetlicę na rok 2021/2022)

42 496zł

2.

Darowizny 1% PROEKO

  20 235zł

A

SUMA

             62 731zł

Planowane środki z wpływów w 2021/2022
(wartość zaplanowana na danych historycznych i deklaracjach wpłat rodziców. Właściwa wartość jest zależna od  faktycznych wpłat i efektywności organizowanych akcji)

3.

Zadeklarowana składka na Radę Rodziców 2021/2022 ( szacunkowa kwota z zebranych deklaracji 27 000 zł – 13 520 - skłdki opłacone )

13 480 

4.

Darowizny 1% PIT za 2020

9 000 zł

5.

Wpływy z kiermaszów i innych akcji

 2 000 zł

B

SUMA przewidywanych wpływów

87 211 zł

 

Planowane Wydatki
(studium możliwości  i przewidywane środki możliwe do wydatkowania)

 

1.             

pomoc indywidualna uczniom w trudnej sytuacji

 5 000 zł

2.

wyjazdy uczniów (dofinansowanie kosztów podróży): wycieczki szkolne, zawody sportowe, olimpiady, konkursy.

10 000 zł

3.

nagrody książkowe, rzeczowe dla uczniów (sport, nauka, praca na rzecz szkoły)

 5 000 zł

4.

słodycze z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Tłustego czwartku

5 000 zł

5.

dofinansowanie działalności SU

2 000 zł

6.

dofinansowanie kółek zainteresowań, zajęć dodatkowych i innych projektów edukacyjnych i ekologicznych, w tym konkursów szkolnych.

10 000 zł

7.

modernizacja wyposażenia pracowni

 10 000 zł

8.

zakup wyposażenia klas i sprzętu technicznego

 10 000 zł

9.

zakupy dla świetlicy 

 2 000 zł

10.

zakup książek do biblioteki

  2 000 zł

11.

dofinansowanie uroczystości szkolnych

 4 000 zł

12.

sprzęt i materiały biurowe

   1 500 zł

13.

20% do dyspozycji klas 

5 400 zł

14.

Rezerwa

15 311zł

15.

Inne

W ramach posiadanych środków

C

SUMA:

             87 211zł

BILANS
(kalkulacja wydatkowania środków wpłacanych przez rodziców na rzecz polepszenia warunków edukacji dzieci. Środki wpłacane przez rodziców na rzecz rady rodziców winny być wydatkowane w danym roku szkolnym)

A

Środki dostępne:

62 731zł

B

Planowane wpływy:

24 480zł

C

Planowane wydatki

87 211zł

D

Bilans (A+B-C):

0 zł

 

Kwoty zawarte w preliminarzu są wstępne i mogą ulegać przesunięciom oraz zmianom, w zależności od bieżących potrzeb i rzeczywistych wpłat rodziców.

 

Zatwierdzono dnia 19.10.2021                        

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Grażyna Skutnik-Kućma

 

               Mikołów, 22-09-2021 r.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

i Prezydium RR przy SP4 w Mikołowie  za rok 2020/2021

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4  Mikołowie, podsumowując rok działalności, przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2020/2021.

 

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w dniu 21 września 2020 r. W jej skład weszło 20 członków – przedstawicieli Rodziców uczniów każdego oddziału szkoły.

W trybie głosowania jawnego, spośród 20 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w składzie:

1.    Przewodnicząca –Grażyna Skutnik-Kućma – ponownie

2.    Z-ca Przewodniczącej – Robert Stanosz  - ponownie

3.    Sekretarz – Kaja Gierlotka - ponownie

4.    Skarbnik – Tomasz Giżycki

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

1.    Grażyna Hanusek

2.    Izabela Goldmann

 

 

Działania Rady Rodziców

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców, ze względu na COVID19,  spotkała się na swoich posiedzeniach jedynie 2 razy. Prace Rady Rodziców prowadzone były głównie w drodze konsultacji mailowych, telefonicznych oraz poprzez dostępne komunikatory.

Decyzje podejmowane były w drodze głosowania mailowego, na co Delegaci wyrazili zgodę.

 

Rada Rodziców sporządziła i zatwierdziła Plan pracy Rady Rodziców i Preliminarz wydatków na rok 2020/2021.

Projekt Preliminarza stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych Uchwał dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami, wpłacanymi przez Rodziców uczniów SP4 w Mikołowie. Podkreślenia wymaga fakt, iż wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2020/2021 zapadały wyłącznie poprzez podjęcie Uchwał, na zebraniach, bądź też w drodze głosowania elektronicznego członków Rady Rodziców, zgodnie Uchwałą RR.

 

Rada Rodziców zaopiniowana pozytywnie:

 1. Zmiany w Programie profilaktyczno – wychowawczym        
 2. Zmiany w Statucie szkoły
 3. Organizację roku szkolnego 202/2021
 4. Wnioski Dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.
 5. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022
 6. Wniosek Dyrektora w sprawie powołania Wice Dyrektora szkoły.

Rada nie zaopiniowała planu finansowego szkoły na rok 2020/2021, gdyż nie został on przedłożony do zaopiniowania.

 

 

W trakcie kadencji 2020/2021 Rada Rodziców min.:

 

 1. Współpracowała z dyrekcją szkoły w zakresie współfinansowania remontu klasy komputerowej.
 2. Finansowała niezbędne materiały dla szkoły.
 3. Zorganizowała pomoc dla Świetlicy szkolnej – Wspomagaj naszą Świetlicę – Wspieraj  nasze talenty”
 4. Finansowała nagrody, konkursy, pamiątki dla Uczniów szkoły
 5. Zakończyła rozpoczęty w poprzednim roku szkolnym remont Sali Historycznej – malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia,  Mural – historia Śląska.
 6. Rozpoczęła realizację projektu Zielona Klasa. W tym miejscu Rada Rodziców szczególnie pragnie podziękować Pani Marzenie Griner za niespotykane zaangażowanie w przygotowywanie wniosków o finansowanie, organizację pracy Rodziców-ochotników oraz poświęcenie wielu godzin swojego wolnego czasu.
 7. Współpracowała z dyrekcją szkoły w projekcie dostosowania przyziemia szkoły do stałego użytkowania.
 8. Brała udział w rozmowach z przedstawicielami Urzędu Miasta dotyczących realizacji dodatkowych godzin wychowania fizycznego.
 9. Podjęła działania w sprawie rozszerzenia listy celów, na które mogą zostać przeznaczone środki zebrane z 1% podatku – Fundacja ProEko.
 10. Dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci szkole pozyskała kamery do monitoringu – Rada Rodziców dziękuje serdecznie Panu Robertowi Stanoszowi za nieodpłatne przekazanie kamer.
 11. Ze środków zebranych z 1% podatku Rada Rodziców zakupiła nowe stoły i krzesła do stołówki szkolnej.
 12.  Wybrała ubezpieczenie na rok szkolny 2021/2022.

 

Ze względu na pandemię COVID 19 nie zostały zrealizowane następujące akcje, zaplanowane na rok szkolny 2020/2021 – Mikołaj, Warsztaty ozdób Świątecznych, Jarmark Świąteczny i Kiermasz Wielkanocny, Piknik Rodzinny.

 

Działalność finansowa Rady Rodziców

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców wspierała finansowo bieżącą działalność  szkoły. Jedynym źródłem finansowania działalności Rady Rodziców są dobrowolne składki wnoszone przez Rodziców. W minionym roku szkolnym wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 25 780 zł. Ponadto, konto RR kwota 977 zł – wpływy z kiermaszu bożonarodzeniowego.

Z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz świetlicy szkolnej łącznie zebrano 1 420zł, na rzecz Zielonej Klasy Rodzice wpłacili łącznie 1 090 zł.

 

 

Poniższe zestawienie  prezentuje szczegółowe informacje o sfinansowanych przedsięwzięciach:

Olimpiady, konkursy

 

1 475,00

                                                                                                   Test trzecioklasisty

385,00

                                                                                             Konkurs FOX 2020

580,00

Kangur matematyczny

510,00

Nagrody książkowe, rzeczowe dla uczniów

 

5 634,58

Zakup kart do Empik - nagrody dla uczniów - świadectwa z flagą

2 600,00

Statuetki dla najlepszych uczniów

310,10

Tablo dla klas VIII

1 270,00

Pendrive z logo dla klas III

1 454,48

Słodycze z okazji Dnia Dziecka

 

2 281,48

Zakup lodów dla każdego ucznia

  2 281,48

Modernizacja wyposażenia pracowni

 

14 291,93

Zakup farb i materiałów do pracowni informatycznej

708,93

Zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej

13 284,00

Magnetofon dla klas I-III

299,00

Biblioteka szkolna

 

602,34

Zakup książek do biblioteki

602,34

Dofinansowanie uroczystości szkolnych

 

250,00

Bal karnawałowy klas I-III

                 250,00

 

 

Inne wydatki

 

1 634,90

Materiały dla świetlicy

500,00

                                                                           Zakup papieru ksero na potrzeby szkoły

1 034,90

Opłaty bankowe

100,00

Nagroda dla klas za realizację wpłat na RR

 

2 725,00

 

Wsparcie finansowe Rady Rodziców na rzecz Szkoły i Uczniów w roku 2020/2021 wyniosło

28 894,33 zł i zgodne jest z zatwierdzonym Preliminarzem wydatków.

 

Serdecznie dziękuję Członkom Prezydium RR za wkład własnej pracy, czas i zaangażowanie. Dziękuję szczególnie ustępującym – Robertowi Stanoszowi – Zastępcy Przewodniczącej za wsparcie, rzeczowy osąd,  opiekę nad stroną oraz profilem FB Rady Rodziców, Tomaszowi Giżyckiemu – Skarbnikowi – za skrupulatność, terminowość i zaangażowanie.

 

Delegatom klas, aktywnie uczestniczącym w zebraniach, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, wspólne działanie, czynny udział w głosowaniach, współpracę i zaangażowanie.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich Rodziców  za każdą formę współpracy, pomocy  i poświęcony czas oraz za wkład finansowy, bez którego działalność finansowa Rady Rodziców nie byłaby możliwa.

Rada Rodziców  dziękuje  Pani Dyrektor Marcie Łaciak oraz Pani Wicedyrektor Anecie Chromik  za współpracę, obecność na zebraniach, zgłaszane propozycje i słuchanie głosu rodziców.

 

 

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców

Grażyna Skutnik-Kućma

Mikołów, 4.12.2021

Kochani,

z ogromnym żalem jsteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane Warsztaty Ozdób Świątecznych oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy. Sytuacja covidowa jest bardzo dynamiczna i w trosce o Wasze i Nasze zdrowie to jedyna rozsądna decyzja, którą mogliśmy podjąć. Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym przedświątecznym okresie.

Rada Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021:

Preliminarz wydatków na rok szkolny 2021/2022:

Mikołów, 09-09-2021 r.

Szanowni Rodzice,
 
Jak co roku, Rada Rodziców przeanalizowała dostępne na rynku i przesłane do nas rozwiązania tzw. Ubezpieczenia szkolnego, na nowy rok szkolny 2021/2022.
 
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.
 
Jeżeli szukacie ubezpieczenia dla swoich Dzieci - poniżej nasz, subiektywny jednak, wybór.
Oferty zawierają adres strony lub link, dzięki któremu szybko można załatwić formalności. 
Życzymy nam wszystkim, aby z zawartej umowy ubezpieczenia nikt nie musiał korzystać!
 

Ubezpieczyciel UNIQA -  Oferta „Bezpieczne Dziecko” - zobacz

Ubezpieczyciel InterRisk - Oferta  "EDU Plus" - zobacz

Ubezpieczyciel Generali - Oferta "bezpieczny.pl" - zobacz

 
z poważaniem,
Rada Rodziców
 

 

Mikołów, 18-09-2020 r.

Działania Rady Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców spotkała się na swoich posiedzeniach 7 razy. W 6 z nich uczestniczyły Pani Dyrektor mgr Barbara Krzyżowska lub Pani Wicedyrektor mgr Marta Łaciak. Ze względu na pandemię COVID19 pozostałe 3 posiedzenia, zaplanowane na kwiecień, maj i czerwiec 2020 nie odbyły się.

Rada Rodziców sporządziła i zatwierdziła Plan pracy Rady Rodziców i Preliminarz wydatków na rok 2019/2020.

Projekt Preliminarza stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych Uchwał dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami, wpłacanymi przez Rodziców uczniów SP4. Podkreślenia wymaga fakt, iż wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2019/2020 zapadały wyłącznie poprzez podjęcie Uchwał na zebraniach, bądź też w drodze głosowania elektronicznego członków Rady Rodziców pomiędzy posiedzeniami, zgodnie Uchwałą RR.

Rada Rodziców zaopiniowana pozytywnie:

1. Program wychowawczo –profilaktyczny w roku szkolnym 2019/2020

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

3. Zmiany w Statucie szkoły na rok 2109/2020

4. 10 wniosków Dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.

 

Rada nie zaopiniowała planu finansowego szkoły na rok 2019/2020, gdyż nie został on przedłożony do zaopiniowania.

W trakcie kadencji 2019/2020 Rada Rodziców min.:

1. w trosce o pełną i rzetelną informację o swoich działaniach, Rada wprowadziła nową politykę informacyjną – konto e-mail Rady, cykliczne zamieszczanie informacji o działaniach Rady na stronie www Szkoły, w zakładce Rada Rodziców, publikowanie na koncie FB Rady Rodziców sprawozdań z zebrań, informacji o podejmowanych akcjach, finansowanych przedsięwzięciach.

2. przeprowadziła, przy współpracy Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli, akcje charytatywne: Kiermasz dla Piotrusia, dziecka chorego na białaczkę (zebrano i przekazano fundacji Iskierka kwotę 4 376,74 zł na dalsze leczenie), zbiórkę pluszaków dla Olimpijskich Dzieciaków Śląsk – część została przekazana do Domu Bezdomnej Matki i Dziecka w Katowicach.

3. zorganizowała Mikołajki szkolne – słodkości dla Uczniów.

4. zorganizowała Warsztaty Ozdób Świątecznych oraz Kiermasz Świąteczny – zysk z kiermaszu wyniósł 4 997,37 zł. Całość zasiliła konto Rady Rodziców.

5. wystosowała pismo do Burmistrza miasta Mikołowa w sprawę wymiany zniszczonych siatek na boisku ( siatki zostały wymienione).

6. złożyła pisemny protest do Urzędu Miasta w sprawie budowy drogi.

7. złożyła do Dyrekcji SP4 wniosek o włączenie szkoły do programu „Nie zmarnuj sobie życia” - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

8. zapewniła poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku – pączek dla każdego.

9. aktywnie współpracowała z Dyrekcją szkoły i Rodzicami w trakcie spowodowanego pandemią zdalnego nauczania – zachęcała do wdrożenia w szkole platformy do zdalnego nauczania.

10. zainicjowała i sfinansowała zakup oraz montaż nowoczesnego systemu nagłośnieniowego Sali gimnastycznej.

11. w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły podjęła decyzję o remoncie Sali Historycznej – malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia, Mural – historia Śląska.

12. wnioskowała do Urzędu Miasta o zainstalowanie w szkole poidełek.

13. wybrała ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021.

Ze względu na pandemię COVID 19 nie zostały zrealizowane następujące akcje, zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 – Warsztaty ozdób i Kiermasz Wielkanocny, Piknik Rodzinny.

Działalność finansowa Rady Rodziców

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców wspierała finansowo bieżącą działalność szkoły. Jedynym źródłem finansowania działalności Rady Rodziców są dobrowolne składki wnoszone przez Rodziców. W minionym roku szkolnym wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 25 316 zł. Ponadto, konto rady rodziców zasiliła kwota 4 977,37 zł – wpływy z kiermaszu bożonarodzeniowego.

Wsparcie finansowe Rady Rodziców na rzecz Szkoły i Uczniów w roku 2019/2020 wyniosło 43 755,25 zł i zgodne jest z zatwierdzonym Preliminarzem wydatków (w tej kwocie uwzględniono zapłatę dla wykonawcy remontu Sali Historycznej w kwocie 3 500 zł, która zostanie przelana po otrzymaniu przez RR faktury). Na dzień 18.09.2020 saldo środków na rachunku RR wynosi 24 275,27 zł ( w tym 3 520 zł tytułem składek na 2020/2021 na RR, potrzeby świetlicy i inicjatywę Zielona Klasa).

Podsumowanie:

Członkowie Prezydium RR wnieśli wkład własnej pracy, czas i zaangażowanie w życie szkoły, wielokrotnie oferując swoje wsparcie oraz starając się podjąć partnerską współpracę, zarówno z Dyrekcją, jak i Gronem pedagogicznym.

Delegaci klas, aktywnie uczestniczący w zebraniach, wnieśli swój nieoceniony wkład w pracę Rady Rodziców w roku 2019/2020. W tym miejscu serdecznie dziękuję za wspólne działanie, wiele pomysłów, czynny udział w organizacji wydarzeń pod patronatem Rady, dobrą współpracę i zaangażowanie. Szczególne podziękowania kieruję do Pań: Agnieszki Jarczyk – za bezpłatne wykonanie dla biblioteki szkolnej podpórek na książki, Justyny Janosz – za przekazanie dla wszystkich Uczniów i Nauczycieli pączków tłustoczwartkowych oraz Kai Gierlotki - za zakup suszarki do włosów dla dzieci na basen.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich Rodziców za każdą formę współpracy i poświęcony czas, a przede wszystkim za wkład finansowy, bez którego działalność finansowa Rady Rodziców nie byłaby możliwa.

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców

Grażyna Skutnik-Kućma

 

____________________________________________

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,


Chcemy podzielić się z Wami kilkoma ważnymi informacjami na temat tego, co Rada Rodziców zrobiła dotychczas. 

Od początku roku szkolnego  sfinansowaliśmy dla  naszych dzieci i szkoły:
- zakup parawanów dla klas młodszych   -  342 zł
- transport dzieci na wycieczki szkolne do Istebnej i Wieliczki – 9 700 zł
- zakup magnetofonu dla klas młodszych -  327 zł
- zakup suszarki do prac plastycznych – 264 zł
- Słodycze na Mikołaja – 1 369,08 zł
- zakup i oklejenie drzwi do biblioteki szkolnej – 250 zł
- materiały do oprawy plastycznej uroczystości szkolnych – 386,49 zł
- zakup egzaminów próbnych dla klas 8 – 344 zł
- spotkań z pisarzem - Marcinem Koziołem dla wszystkich uczniów naszej szkoły  -  ok.  1 200 zł
- udziału uczniów klas IV-VIII w konkursie FOX  z języka angielskiego  – 750 zł
- organizacji  powiatowego Konkursu Pięknego Czytania  w SP4 – 450 zł
- animatora wraz z oprawą muzyczną na bal karnawałowy dla klas I-III – 700 zł 

Łącznie wydatki Rady Rodziców na rzecz naszych dzieci wyniosły  16 082,57 zł

– średnia wartość dofinansowania dla jednego ucznia naszej szkoły to już około 50 zł!


Dzięki osobistemu zaangażowaniu naszych rodziców biblioteka szkolna otrzymała podpórki  i rozdzielacze do książek, a na basen, dzieci zostały zaopatrzone w nową suszarkę  do włosów. Serdecznie dziękujemy za przekazane dary!


Przy współpracy z Rodzicami, Dziećmi i Nauczycielami naszej szkoły zorganizowaliśmy Kiermasz dla Piotrusia, chłopczyka chorego na białaczkę. Zebraliśmy i przekazaliśmy fundacji Iskierka  kwotę 4 376,74 zł na dalsze leczenie Piotrusia.

Zbieraliśmy Pluszaki  dla Olimpijskich Dzieciaków Śląsk – było ich tak dużo, że część powędrowała do Domu Bezdomnej Matki i Dziecka w Katowicach. Nasze Dzieciaki zrobiły Kartki Świąteczne dla chorych dzieci!  

Za udział we wszystkich akcjach Serdecznie dziękujemy!


W Grudniu odbyły się Warsztaty ozdób świątecznych oraz Kiermasz Świąteczny – zebraliśmy wspólnie 5 082 zł – dziękujemy wszystkim, którzy pomagali – Uczniom i Rodzicom, którzy własnoręcznie przygotowali świąteczne stroiki, Rodzicom, którzy dostarczyli na kiermasz przepyszne słodkości, Uczennicom, Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy pomagali w przygotowaniu i w obsłudze Kiermaszu! I wszystkim, którzy kupowali, konsumowali, degustowali …. Dziękujemy! 

Przy okazji chcieliśmy również poinformować  Was, że jesteśmy tu dla Was -  aby wspierać Was i pomagać Wam rozwijać zainteresowania, rozwiązywać mniejsze i większe problemy.

Chcemy, abyście wiedzieli jak działamy i gdzie oraz kiedy możecie nas znaleźć.

1 . Rada Rodziców spotyka się zawsze w szkole, raz w miesiącu w pierwszy czwartek miesiąca.

2. Przyjmujemy pisemne wnioski o finansowanie różnych potrzeb i wydarzeń w szkole! Wnioski powinny zawierać kwotę, cel, krótki opis, ilość uczestników oraz inne, ważne elementy – wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie. 

3. Wnioski do piątku, przed zebraniem RR mogą składać: Uczniowie, Pani Dyrektor, Nauczyciele oraz Rodzice.

4. Decyzja o finansowaniu jest podejmowana kolegialnie w głosowaniu przez wszytskich delegatów RR zgodnie przepisami i tylko na naszych zebraniach.

Pamiętajcie  aby odpowiednio wcześnie wystąpić z wnioskiem.

  
Wiemy, że możemy na Was liczyć, i że wspólnie możemy osiągnąć wiele sukcesów.

Dziękujemy za zaufanie i wspacie Rady Rodziców. 
 

____________________________________________

GRUDZIEŃ 2019

„Nasza zima biała,
Chustą się odziała,
Idzie, idzie do nas w gości,
W srebrnych blaskach cała!” 

M. Konopnicka

Już grudzień…...  Świąteczny, zabiegany, pachnący pierniczkami i choinką …. Wszyscy przygotowujemy się do tych jedynych w roku, najpiękniejszych, rodzinnych  Świąt.

Zanim jednak zasiądziemy do Wigilijnego stołu, czekają nas atrakcje w naszej szkole. także świąteczne i nastrojowe  –  Rodzinne warsztaty ozdób świątecznych – dobra zabawa i szlachetny cel ( 16 grudnia godz. 17.00) oraz Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy ( 19 grudnia od godz. 16.00). Zapraszam wszystkich serdecznie!

Co udało się Radzie Rodziców w listopadzie i kilku dniach grudnia? Zakupiliśmy suszarkę do prac plastycznych, radiomagnetofon dla klas I-III, próbny egzamin po klasie ósmej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, sfinansujemy oklejenie drzwi biblioteki szkolnej  oraz cykl spotkań  w styczniu dla wszystkich uczniów naszej szkoły, z autorem książek dla dzieci i młodzieży Marcinem Koziołem. Dzięki naszym staraniom zostaną także wymienione siatki wokół boiska przyszkolnego. Ponadto, nowa suszarka na basen oraz podpórki i przekładki do książek w bibliotece szkolnej zostały podarowane z własnej inicjatywy przez Rodziców! Dziękujemy za Waszą hojność.

I oczywiście MIKOŁAJ !! – nasze Kochane Dzieciaki otrzymały pyszne słodkości od Mikołaja dzięki środkom wpłaconym przez nas na Radę rodziców. Dlatego ponownie zachęcam – wpłacajcie na Radę Rodziców – WSZYSTKIE wpłaty wrócą do Naszych dzieci!

Nie zapomnieliśmy także o potrzebujących – część Pluszaków przez nas podarowanych została przekazana przed Mikołajem do Domu bezdomnej matki i dziecka            w Katowicach. Dzieci przygotowały także kartki świąteczne dla chorych dzieci, z życzeniami powrotu do zdrowia i słowami otuchy! Dziękujemy Wam za zaangażowanie!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składamy Wam najszczersze życzenia –Spokojnych, Rodzinnych, przepełnionych Miłością i Radością Świąt, a na Nowy 2020 Rok życzymy Zdrowia, Pomyślności i Spełnienia.

____________________________________________

LISTOPAD 2019 

Za  Nami  Październik i oto pierwsze podsumowanie naszych działań finansowych i innych, podjętych przez Radę Rodziców aktywności.

Dzięki  wpłaconym przez rodziców dobrowolnym składkom,  Rada Rodziców sfinansowała  dzieciom transport na wycieczki  szkolne. Klasy IV-VIII pojechały do Istebnej, a klasy I-III do Wieliczki. Łączny koszy transportu dla wszystkich naszych dzieci wyniósł  9 700 zł.

Ponadto zakupiliśmy parawany potrzebne uczniom klas najmłodszych, dla zapewnienia im prywatności i spokoju w czasie zajęć w otwartej przestrzeni naszej szkoły. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy już dokonali wpłat na rzecz Rady Rodziców  i prosimy wszystkich o dalsze wsparcie.

W październiku miały także miejsce dwie akcje charytatywne: Podaruj Pluszaki, na rzecz organizacji „Olimpijskie Dzieciaki Śląsk”  oraz  pięciodniowy kiermasz na rzecz chorego na białaczkę Piotrusia. Wasza hojność i zaangażowanie pozwoliły nam zebrać aż 4 376 , 74 zł! Dziękujemy za wsparcie i każdą pomoc!

W listopadzie planujemy kolejne działania na rzecz naszej szkoły i naszych dzieci, licząc na Wasze wsparcie i pomoc. Pragniemy także przypomnieć, że 1% podatku dochodowego można przeznaczyć na wsparcie działalności naszej Rady, do czego gorąco zachęcamy.  Z tych pieniędzy będą korzystać nasze dzieci.

Przed nami grudzień – Rodzinne warsztaty ozdób świątecznych – już teraz zachęcam do zaplanowania swojego udziału. Zabawa przednia i szczytny cel – nasze własnoręcznie wykonane ozdoby pojawią się na Kiermaszu świątecznym, z którego wpływy, oczywiście, przeznaczymy na cele naszych dzieci i szkoły.

Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do kontaktu z nami,
Rada Rodziców
 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć