Język polski Język angielski Historia Biologia Chemia Geografia Matematyka Wychowanie fizyczne Muzyka Plastyka Wychowanie do życia w rodzinie Język mniejszości narodowej - język niemiecki Religia Informatyka Język hiszpański

Klasa 7

Język polski

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO

W KLASIE VII

 

 

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

1) opanował  wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII

2) samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,

3) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je

 w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,

4) posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak

   i w piśmie,

5) aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych,

6) z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

7) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi,  poprawne pod

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

8) odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,

9) wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,

10) współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,

11) wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów

oraz tworzeniu wypowiedzi.

 

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

1) opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII

 2) samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,

3) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie,

podejmuje próby interpretacji,

4) posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,

5) aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

6) bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

7) tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi , w większości poprawne pod

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

8) aktywnie uczestniczy w lekcjach,

9) wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

 

OCENA DOBRA

Uczeń:

1) w większości opanował wiadomości i  umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII,

2) samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela –

trudne,

3) czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich

informacje,

4) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych

i stylistycznych,

5)  bierze czynny udział w lekcji,

6) wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

1) częściowo opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII ,

2) samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy

nauczyciela,

3) odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w

tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

4) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi

cechuje ubogie słownictwo,

5) wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,

6) niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,

7) rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,

8) wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

1) opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,

2) większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,

3) czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,

4) ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,

5) nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,

6) w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie

słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,

7) nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,

8) pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,

9) często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

1) nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach

    z zakresu podstawy programowej ,

2) ma kłopoty z techniką czytania,

3) nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów

w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

4) nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,

5) wykazuje się niechęcią do nauki,

6) zaniedbuje wykonywanie prac domowych,

7) nie angażuje się w pracę grupy.

 

Zakres wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej dla klasy VII

 

Kształcenie literackie i kulturowe

Uczeń:

- rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla

   poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju 

- wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog 

- rozróżnia gatunki epiki, liryki i dramatu : nowela (powtórzenie i uzupełnienie wiadomości),  

  opowiadanie (powtórzenie), fraszka, pieśń ,sonet, satyra, ballada, komedia  – i wymienia ich

  podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich 

- zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje  

- rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, inwokację, symbol, alegorię i określa ich

  funkcje 

- zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje 

- określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji

-  wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z 

   postawami etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji

-  wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np.  historycznoliteracki, 

   kulturowy ,biograficzny

- interpretuje dzieła sztuki (obraz, rzeźba, grafika, fotografia )

- określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury

- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach)

  nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych

 - wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze 

-  wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu 

  publicystycznego

dostrzega różnice między literaturą piękną a  publicystyką i określa funkcje tych rodzajów

   piśmiennictwa 

 

 

 

Kształcenie językowe

Uczeń:

- rozumie pojęcia głoska, litera, sylaba

-  rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty

  dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem

- wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i

  miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych (II.4.3)

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni

-  funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę 

-  rozumie pojęcie  akcent; zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów 

- odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się  

-  rozumie konstrukcje strony biernej i czynnej czasownika

- rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy

  równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie 

- zna zasady pisowni partykuły nie z różnymi częściami mowy

-  rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie) 

- rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone

-  odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie 

- poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne

-  rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach

-  rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu, rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń

- dostrzega zróżnicowanie słownictwa, zna typy skrótów i skrótowców – określa ich funkcje w tekście

-  zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy  

 

Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych

Uczeń:

gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan

   kompozycyjny własnej wypowiedzi 

-  tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)

-  tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:  wywiad, prezentacja, wypowiedź argumentacyjna, rozprawka,  różne rodzaje opisów – sztuki, przeżyć, sytuacji (powtórzenie i uzupełnienie), charakterystyka 

- wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych 

-  odróżnia przykład od argumentu

-  przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego 

-  zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie

-  rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi

 

Samokształcenie

Uczeń:

-  rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania

-  rozwija nawyki systematycznego uczenia się

-  rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii

- rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji

uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie 

-  zbiera informacje o historii regionu

-  dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów

uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje)

- rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy

przygotowuje prezentację na zadany temat np. o wybranej lekturze (prowadzenie lekcji)

-  wskazuje źródła wykorzystanych informacji

- współpracuje z zespołem projektowym

- wyszukuje dodatkowe tekstów zgodne z tematyką rozdziału

 

 

 Wewnętrzne Oceniania z języka polskiego

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej     

 w Mikołowie

 1. Nauczyciel stosuje podczas oceniania  i pracy różne metody, formy,  techniki i narzędzia. 

2. Ocenie podlegać mogą (nie muszą) następujące formy pracy i dokonania ucznia:

• np. test kompetencyjny,  pisemne sprawdziany wiadomości, umiejętność czytania wyraźnego i wyrazistego, czytania ze zrozumieniem, testy w formie kart pracy,.

• wypracowanie, prace dłuższe pisemne, wypracowanie na zadany temat na lekcji

• kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału – do trzech  tematów lekcyjnych)

• praca klasowa, sprawdzian pisemny (obejmuje dział, lekturę, zagadnienie gramatyczne;  trwa całą godzinę lekcyjną)

• dyktanda

• referat, projekty, samodzielne prezentacje

• praca w grupach, prezentacja wyników pracy grupy

• odpowiedź ustna

• wypowiedzi – przygotowane, spontaniczne, prowokowane

• zadanie domowe,(zadania dla wszystkich, zadania dla chętnych)

• aktywność na zajęciach

• recytacja utworów zadanych

• praca pozalekcyjna, np. konkurs, praca samodzielna

• ćwiczenie praktyczne,

• zeszyt przedmiotowy (przy czym brana jest pod uwagę estetyka zapisu,

sposób prowadzenia  i stan uzupełnionych notatek).

 

3. W ocenianiu sprawdzianów pisemnych obowiązuje następująca skala:

 

ocena celująca:  95% + zadania dodatkowe

ocena bardzo dobra: 90% - 100%

ocena dobra: 75% - 89%

ocena dostateczna: 50% - 74%

ocena dopuszczająca: 33% - 49%

ocena niedostateczna:  0% - 32%

 

4. Brak zadania domowego:

    Uczeń może nie wykonać zadania domowego dwa razy w ciągu okresu.

Brak zadania jest odnotowywany w dzienniku  elektronicznym (zapis BZ1, BZ2).

Każde następny brak zadania skutkuje oceną niedostateczną.

 

5. Nieprzygotowanie do prezentacji wiedzy i umiejętności:

 

   Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w ciągu okresu, jeżeli przedmiot nauczany jest wymiarze większym niż      1 godzina tygodniowo.

Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym nieprzygotowanie ucznia  (NP1, NP2).

Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

 

6. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ŚRÓDROCNEJ/ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ:

 

    W  przypadku kiedy uczeń zostanie poinformowany przez nauczyciela      o prognozowanej ocenie za pierwszy okres lub o ocenie końcoworocznej,           a  wyraża chęć poprawy tej na wyższą, może otrzymać taką możliwość, jeżeli:

1) średnia ocen z pisemnych sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych wynosi przynajmniej:

4,4 – gdy ubiega się o ocenę bardzo dobrą

3,4 – dobrą,

2.4 – dostateczną.

2) systematycznie przygotowywał się do zajęć, odrabiał zadania domowe,         w terminie oddawał zadania dodatkowe;

3) wykazywał się aktywnością na zajęciach (zapis w dzienniku elektronicznym )

4) uczeń poprawiający ocenę nie może mieć więcej niż dwu niezaliczonych sprawdzianów lub prac klasowych (z usprawiedliwionych przyczyn), musi przedstawić nauczycielowi uzupełnione i poprawione wszystkie zadania domowe i ćwiczenia językowe, ortograficzne;

5) uczeń poprawiający ocenę na bardzo dobry nie może mieć ocen niedostatecznych za pracę  na lekcji, nie może mieć ocen niedostatecznych za brak zadań domowych, może mieć najwyżej dwie oceny  za testy, sprawdziany   i prace klasowe niższe niż bardzo dobry,

6) uczeń poprawiający ocenę na dobry nie może mieć ocen niedostatecznych za pracę na lekcji, nie może mieć więcej niż dwu ocen niedostatecznych za brak zadania domowego, może mieć najwyżej dwie oceny za testy, sprawdziany         i prace klasowe niższe niż dobry,

 7) uczeń poprawiający ocenę na dostateczny może mieć najwyżej jedną ocenę niedostateczną za pracę na lekcji i najwyżej dwie oceny niedostateczne za brak zadania domowego  oraz nie więcej niż dwie oceny niedostateczne za testy, sprawdziany i prace klasowe.

Po spełnieniu powyższych warunków uczeń pisze sprawdzian wiadomości          z treści obejmujących dany okres i osiąga ze sprawdzianu wymaganą ilość punktów w przeliczeniu na ocenę szkolną, o którą się ubiega. 

 

Uczeń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie.

 

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi

w klasach 4 -8 szkoły podstawowej

 

Zaproszenie

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

 

I

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania:

- Kto? [np. podpis pod zaproszeniem]

- Kogo? [informacja o adresacie]

- Na co? [nazwa uroczystości, imprezy]

- Kiedy? [dzień, miesiąc, rok, godzina]

- Gdzie? [miejsce, uroczystości, imprezy]

 

 

5 p.

 

II

Zastosowanie charakterystycznego słownictwa

[ np. uprzejmie/serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/ honor zaprosić, proszę o przybycie na…]

 

0-1 p.

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

0-1 p.

IV

Poprawność językowa

Dopuszczalny 1 błąd

0-1 p.

V

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalny 1 błąd

0-1 p.

VI

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalny 1 błąd

0-1 p.

VII

Estetyka zapisu [czystość, czytelność]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

 

11 p.

 

 

11 p.  bardzo dobry

10 p.  dobry +

9 p.    dobry

8 p.    dostateczny +

7 p.    dostateczny

6 p.    dopuszczający +

5 p.    dopuszczający

0 – 4 p.  niedostateczny

 

 

 

 Ogłoszenie / Zawiadomienie

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę na coś

 

0-1 p.

 

II

Uwzględnienie niezbędnych elementów

[np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy]

 

0-2 p.

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

0-1 p.

IV

Właściwy układ graficzny

[nagłówek, treść, podpis, przejrzystość zapisu]

 

0-1 p.

V

Poprawność językowa

dopuszczalne 2 błędy przy rozbudowanej treści

dopuszczalny 1 błąd przy krótkiej treści

0-1 p.

VI

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

VIII

Estetyka zapisu [czystość, czytelność]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

9 p.

 

9 p.   bardzo dobry

8 p.   dobry +

7 p.   dobry

6 p.   dostateczny +

5 p.   dostateczny

4 p.   dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

 

Kartka pocztowa

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Poprawne zaadresowanie kartki

[umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu; imię (inicjał) i nazwisko, ulica z numerem domu, kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty]

 

0-1 p.

 

II

Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez nadawcę

 

0-1 p.

III

Realizacja podanego tematu

0-2 p.

IV

Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata

oraz wyrażonej treści

 

0-1 p.

V

Poprawność językowa

Dopuszczalny 1 błąd

0-1 p.

VI

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalny 1 błąd

0-1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu [akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

9 p.

 

9 p.  bardzo dobry

8 p.  dobry +

7 p.  dobry

6 p.  dostateczny +

5 p.  dostateczny

4 p.  dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

 

Instrukcja

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Realizacja tematu

[podanie dokładnych poleceń dotyczących sposobu wykonania czegoś lub obsługi jakiegoś urządzenia lub postępowania w określonych okolicznościach]

 

0-1 p.

II

Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno poleceń

0-1 p.

III

Rzeczowość i komunikatywność

[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy]

0-1 p.

IV

Konsekwencja użytych form czasowników

[Uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej]

 

0-1 p.

V

Przejrzysty układ graficzny

[np. zapis w punktach, czytelne akapity]

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

9 p.

 

9 p.   bardzo dobry

8 p.   dobry +

7 p.   dobry

6 p.   dostateczny +

5 p.   dostateczny

4 p.   dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

  

Przepis kulinarny

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Realizacja tematu

[podanie składników i sposobu postępowania z nimi]

 

0-1 p.

 

II

Podanie prawdopodobnej ilości składników

[dotyczy także wagi, objętości]

 

0-1 p.

III

Zachowanie logicznego układu podawanych czynności dotyczących postępowania ze składnikami

0-1 p.

IV

Rzeczowość i komunikatywność

[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy]

0-1 p.

V

Konsekwencja użytych form czasowników

[Uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej]

 

0-1 p.

VI

Przejrzysty układ graficzny

[dwuczęściowy: podanie składników, informacje o kolejności czynności]]

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

10 p.

 

10 p.   bardzo dobry

9 p.     dobry +

8 p.     dobry

7 p.    dostateczny +

6 p.    dostateczny

5 p.    dopuszczający

0- 4 p.  niedostateczny

 

 

 

Notatka

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Zgodność całości tekstu z tematem

 

0-2 p.

 

II

Zwięzłość, rzeczowość informacji

 

0-1 p.

III

Spójność tekstu

0-1 p.

IV

Przejrzystość notowania

 

0-1 p.

V

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VI

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu [akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

9 p.

 

9 p.  bardzo dobry

8 p.  dobry +

7 p.  dobry

6 p.  dostateczny +

5 p.  dostateczny

4 p.  dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

 

Plan ramowy/notatka w formie planu

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Wybór najistotniejszych wydarzeń (informacji)

0-2 p.

II

Zapisanie wydarzeń w punktach

0-1 p.

III

Zwięzłość, rzeczowość punktów

0-1 p.

IV

Zapis punktów w formie równoważników zdań

0-1 p.

V

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VI

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalny 1 błąd

0-1 p.

VIII

 Estetyka zapisu [ czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

9 p.

 

9 p.  bardzo dobry

8 p.  dobry +

7 p.  dobry

6 p.  dostateczny +

5 p.  dostateczny

4 p.  dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

 

Plan szczegółowy /notatka w formie planu

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Wybór najistotniejszych wydarzeń (informacji)

0-2 p.

II

Uzupełnienie treści punktów podpunktami

0-1 p.

III

Zwięzłość, rzeczowość punktów i podpunktów

[podpunkty nie muszą pojawiać się w każdym punkcie]

0-1 p.

IV

Zapis w formie równoważników zdań

0-1 p.

V

Poprawność zapisu

[konsekwencja w zastosowanym sposobie zapisu, np. 1. a) b)]

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

IX

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

 [ akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

10 p.

 

10 p. bardzo dobry

9 p.  dobry +

8 p.  dobry

7 p.  dostateczny +

6 p.  dostateczny

5 p.  dopuszczający

0- 4 p.  niedostateczny

 

 

 

Kartka z dziennika

 

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Przedstawienie wydarzeń i faktów, których narrator był świadkiem lub uczestnikiem, w narracji pierwszoosobowej

 

 

0-1 p.

II

Chronologiczna relacja aktualnych spraw i wydarzeń

0-1 p.

III

Informacje o przemyśleniach, uczuciach, refleksjach,

[co najmniej 1 przykład]

0-1 p.

IV

Obecność odautorskich komentarzy zawierających ocenę przedstawionych zdarzeń

[co najmniej 1 przykład]

0-1 p.

V

Używanie słownictwa wartościującego dodatnio lub ujemnie

0-1 p.

VI

Spójność i logiczność tekstu

[językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy, związki przyczynowo-skutkowe]

0-1 p.

VII

Zapis poprzedzony datą/dniem tygodnia

0-1 p.

VIII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

X

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

XI

 Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

[Jeżeli zapiski ograniczają się tylko do 3- 4 zdań z każdego dnia, punkty przyznaje się tylko do za kryteria od I do VII]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

11 p.

 

 

11 p.  bez błędu – celujący

11 p.  bardzo dobry

10 p.  dobry +

9 p.    dobry

8 p.    dostateczny +

7 p.    dostateczny

6 p.    dopuszczający +

5 p.    dopuszczający

0 – 4 p.  niedostateczny

 

 

 Kartka z pamiętnika

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

 

I

Przedstawienie wydarzeń i faktów, których narrator był świadkiem lub uczestnikiem, w narracji pierwszoosobowej

 

0-1 p.

II

Opowiadanie o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego

0-1 p.

III

Informacje o przemyśleniach, uczuciach, refleksjach,

[co najmniej 1 przykład]

0-1 p.

IV

Obecność odautorskich komentarzy zawierających ocenę przedstawionych zdarzeń

[co najmniej 1 przykład]

0-1 p.

V

Spójność i logiczność tekstu

[językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy, związki przyczynowo-skutkowe]

0-1 p.

VI

Zapis poprzedzony datą/dniem tygodnia

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być na 1 stronę zeszytu

Maksymalna ilość punktów

 

10 p.

 

10 p.  (bez błędu) – celujący

10 p.   bardzo dobry

9 p. dobry +       

8 p. dobry

7 p.  dostateczny +

6 p.  dostateczny

5 p. dopuszczający

0- 4 p. niedostateczny

 

 

List oficjalny

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1 p.

II

Zwięzłość, rzeczowość

0-1 p.

III

Obecność elementów charakterystycznych dla listu [nazwa miejscowości, data, nagłówek, formuła pożegnania, podpis]

0-1 p.

IV

Odpowiedni układ graficzny

[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów]

0-1 p.

V

Odpowiednia kompozycja

[przedstawienie się, sformułowanie celu, uzasadnienie prośby (propozycji), zakończenie w grzeczny sposób]

0-2 p.

VI

Obecność zwrotów do adresata

[1-2 poza nagłówkiem]

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być na 1 stronę zeszytu

[ Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

 

11 p.

 

11 p.  (bez błędu)  celujący

11 p.  bardzo dobry

10 p.  dobry +

9 p.    dobry

8 p.    dostateczny +

7 p.    dostateczny

6 p.    dopuszczający +

5 p.    dopuszczający

0 – 4 p.  niedostateczny

 

 

 

List prywatny

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1p.

II

Rozwinięcie tematu

0-2 p.

III

Obecność elementów charakterystycznych dla listu [nazwa miejscowości, data, nagłówek, formuła pożegnania, podpis]

0-1 p.

IV

Odpowiedni układ graficzny

[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów]

0-1 p.

V

Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji

0-1 p.

VI

Obecność zwrotów do adresata

[1-2 poza nagłówkiem]

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być na 1 stronę zeszytu

[ Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

 

11 p.

 

11 p. ( bez błędu) celujący

11 p.  bardzo dobry

10 p.  dobry +

9 p.    dobry

8 p.    dostateczny +

7 p.    dostateczny

6 p.    dopuszczający +

5 p.    dopuszczający

0 – 4 p.  niedostateczny

 

 

   

Opis dzieła sztuki (obrazu)

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie

[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania]

0-1 p.

II

Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie

[co najmniej 3 elementy]

0-1 p.

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, kolor, materiał) przy opisie dostrzeżonych na obrazie elementów

0-1 p.

IV

Stosowanie słownictwa sytuującego w przestrzeni obrazu opisywane elementy

[np. sformułowania typu; na pierwszym planie, w tle]

0-1 p.

V

Zamieszczenie oceny obrazu

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

IX

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

11 p.

 

11 p. ( bez błędu) celujący

11 p.   bardzo dobry

10 p.   dobry +

9 p.     dobry

8 p.    dostateczny +

7 p.    dostateczny

6 p.    dopuszczający +

5 p.    dopuszczający

0 – 4 p.  niedostateczny

 

 

Opis krajobrazu

                                                                                      

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz

[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania]

0-1 p.

II

Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie

[co najmniej 3 elementy]

0-1 p.

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, kolor, materiał) przy opisywaniu krajobrazu

0-1 p.

IV

Stosowanie słownictwa sytuującego w przestrzeni opisywane elementy

[np. sformułowania typu; tuż za, dalej, bliżej]

0-1 p.

V

Zamieszczenie oceny krajobrazu

[własne wrażenie lub refleksje]

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

IX

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być na 1 stronę zeszytu

[ Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII, przyznaje się 0 punktów]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

9 p.

 

 

9 p.  (bez błędu) celujący

9 p.   bardzo dobry

8 p.    dobry +

7 p.   dobry

6 p.   dostateczny +

5 p.  dostateczny

4 p.   dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

Opis postaci literackiej i rzeczywistej

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Obecność podstawowych elementów:

1. przedstawienie postaci,

2. opis wyglądu zewnętrznego,

3. nazwanie cech,

4. uzasadnienie podanych cech,

5. ocena własna [zakończenie, podsumowanie]

 

0-1 p.

0-1 p.

0-1 p.

0-1 p.

0-1 p.

 

II

Rozwinięcie tematu

0-2 p.

III

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu

0-1 p.

IV

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

V

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VI

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

VII

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być na 1 stronę zeszytu

 [ Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium IV, V, VI przyznaje się 0 punktów]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

12 p.

 

12 p. ( bez błędu) celujący

12 p.  bardzo dobry

11 p.  dobry +

10 p.  dobry

9 p.   dostateczny +

8 p.   dostateczny

7 p.   dopuszczający +

6 p.   dopuszczający

0-5 p. niedostateczny

 

 

 Opis przedmiotu

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem

0-1 p.

 

II

Stosowanie różnorodnych przymiotników

[określających, np. kształt, wielkość, kolor, materiał]

0-1 p.

III

Stosowanie słownictwa sytuującego względem siebie opisywane elementy przedmiotu

[sformułowania typu; na górze, z tyłu, pod spodem, bliżej, z lewej strony]

0-1 p.

IV

Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi

0-1 p.

V

Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego przedmiotu

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

IX

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być na 1 stronę zeszytu

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów]

Maksymalna ilość punktów

9 p.

 

9 p.  (bez błędu) celujący

9 p.  bardzo dobry

8 p.   dobry +

7 p.  dobry

6 p.  dostateczny +

5 p.  dostateczny

4 p.  dopuszczający

0-3 p.  niedostateczny

 

 

 

Opowiadanie odtwórcze

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem

0-1 p.

 

II

Ujęcie najważniejszych składników treści

[nauczyciel określa każdorazowo dla konkretnego utworu]

0-1 p.

III

Opowiadanie treści swoimi słowami

[dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń lub zwrotów]

0-1   p.

 

IV

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

0-1 p.

V

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania

[nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

0-1 p.

VI

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

[zawiera wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie]

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być, co najmniej na 1 stronę zeszytu

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów]

[ Jeżeli uczeń ogranicza się do przepisania utworu, jego fragmentów, nie przyznaje się punktów za żadne kryterium]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

 

 

10 p.

 

10 p.  (bez błędu) celujący

10 p.  bardzo dobry

9 p.    dobry +    

8 p.    dobry

7 p.    dostateczny +

6 p.    dostateczny

5 p.   dopuszczający

0- 4   niedostateczny

 

 

 Opowiadanie twórcze

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem

0-1 p.

 

II

Rozwinięcie tematu

     0-2 p.

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

0-1 p.

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania

[nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

0-1 p.

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

[zawiera wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie]

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p .

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być co najmniej na 1 stronę zeszytu

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII, przyznaje się 0 punktów]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

 

10 p.

 

10 p.  (bez błędu)  celujący

10 p.   bardzo dobry

9  p.     dobry +  

8 p.      dobry

7 p.      dostateczny +

6 p.      dostateczny

5 p.      dopuszczający

0- 4 p.  niedostateczny

 

 

Opowiadanie z dialogiem

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1 p.

 

II

Rozwinięcie tematu

       0-2 p.

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

0-1 p.

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania

[nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

0-1 p.

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

[zawiera wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie]

0-1 p.

VI

Poprawnie wprowadzony dialog

[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linijki, od myślnika, wielką literą]

0-1 p.

VI

Zachowanie proporcji pomiędzy częścią narracyjną a dialogiem

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być co najmniej na 1 stronę zeszytu

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX, przyznaje się 0 punktów]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

 

12 p.

 

12 p. (bez błędu) celujący

12 p.  bardzo dobry

11 p.  dobry +

10 p.  dobry

9  p.   dostateczny +

8 p.    dostateczny

7 p.    dopuszczający +

6 p.    dopuszczający

0-5 p. niedostateczny

 

 

 

Dialog

 

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Rozmowa dotyczy podanego tematu

0-1 p.

 

II

Rozwinięcie dialogu w ramach określonego tematu

0-2 p.

III

Logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi

0-1 p.

IV

Rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość

[ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie]

0-1 p.

V

Poprawnie zapisany dialog

[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linijki, od myślnika, wielką literą]

0-1 p.

VI

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

IX

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Maksymalna ilość punktów

10 p.

 

10 p. bardzo dobry

9 p.   dobry +     

8 p.   dobry

7 p.   dostateczny +

6 p.   dostateczny

5 p.   dopuszczający

0 – 4 p.   niedostateczny

 

 

 

Dłuższa wypowiedź na określony temat

 

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem

0-1 p.

 

II

Poprawna kompozycja

0-1 p.

III

Posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej

(co najmniej 3 argumenty)

0-3 p.

IV

Wnioskowanie wynikające z realizacji tematu

0-1 p.

V

Podsumowanie rozważań

0-1 p.

VI

Dobór odpowiedniego słownictwa

0-1 p.

VII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VIII

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

X

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być co najmniej na 1 stronę zeszytu

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX, przyznaje się 0 punktów]

Maksymalna ilość punktów

 

 

 

 

12 p.

 

12 p.  (bez błędu) celujący

12 p.   bardzo dobry

11 p.   dobry +

10 p.   dobry

9  p.    dostateczny +

8  p.    dostateczny

7 p.     dopuszczający +

6 p.     dopuszczający

0 -5 p. niedostateczny

 

 

 Sprawozdanie

  

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź świadka

0-1 p.

 

II

Rozwinięcie tematu

0-2 p.

III

Stosowanie czasowników w czasie przeszłym

[ w liczbie pojedynczej lub mnogiej]

0-1 p.

IV

Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń

[punkt przyznajemy za podanie wszystkich informacji]

0-1 p.

V

Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń

[później, potem, następnie]

0-1 p.

VI

Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika

[sformułowanie wrażeń, refleksji]

0-1 p.

VII

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

0-1 p.

VIII

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

IX

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

X

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

XI

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu i estetyka zapisu

[akapity, marginesy, czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być co najmniej na 1 stronę zeszytu

Maksymalna ilość punktów

12 p.

 

12 p.  (bez błędu) celujący

12  p.  bardzo dobry

11 p.   dobry +

10 p.   dobry

9  p. dostateczny +

8 p.  dostateczny

7 p.  dopuszczający +

6 p.  dopuszczający

0 -5 p. niedostateczny

 

 

 

Streszczenie

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Zachowanie formy streszczenia

0-1 p.

 

II

Obecność wyróżników streszczenia

1. uwzględnienie najważniejszych wydarzeń,

2. zachowanie chronologii zdarzeń,

3. unikanie dialogów, opisów, zbędnych szczegółów,

4. obiektywizm (pominięcie uwag, ocen piszącego)

 

0-1 p.

0-1 p.

0-1p.

0-1 p.

III

Jasny, rzeczowy styl

0-1 p.

IV

Poprawność językowa

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

V

Poprawność ortograficzna

Dopuszczalne 2 błędy

0-1 p.

VI

Poprawność interpunkcyjna

Dopuszczalne 3 błędy

0-1 p.

VII

 Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu]

0-1 p.

 

Oceniana praca powinna być co najmniej na 1 stronę zeszytu

Maksymalna ilość punktów

 

10 p.

 

10p.  bardzo dobry

9 p.   dobry +     

8 p.   dobry

7 p.   dostateczny +

6 p.   dostateczny

5 p.   dopuszczający

0- 4 p. niedostateczny

 

 

 

Dyktanda

  

Dyktando trudniejsze (nowy tekst)

Dyktando łatwiejsze (opracowany, poznany wcześniej tekst)

0 błędów   celujący

1 błąd        bardzo dobry

2 błędy      dobry +

3 błędy      dobry

4 błędy      dostateczny

5 błędów   dopuszczający

 6 i więcej błędów niedostateczny

0 błędów   bardo dobry

1 – 2 błędy      dobry

3 -  4 błędy      dostateczny

5 – 6 błędów   dopuszczający

7 i więcej błędów niedostateczny

 

 

Ustalenia dotyczące błędów ortograficznych

 

 

Błędy ortograficzne pierwszorzędne;

 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó – u, rz – ż, ch – h,
 • błędy w zakresie pisowni nie z czasownikami
 • błędy  w pisowni wyrazów wielką i małą literą ( z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych),

 

Błędy ortograficzne drugorzędne;

 •  błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy,
 • pisownia wyrażeń przyimkowych
 • błędy w pisowni zakończeń – ji,  - ii,  -i,
 • błędy w zakresie pisowni – by z osobowymi formami czasownika,
 • błędy w zapisie przedrostków roz -, wez - , wes -, wz -, ws -,
 • błędy w pisowni nosówek (ę, ą) oraz połączeń om, on, em, en.
 • dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej lini,
 • pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo,
 • pisownia przedrostków z-, s-, ś-
 • pozostałe odstępstwa od norm ortograficznych

 

Dwa błędy ortograficzne drugiego stopnia to jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia!

 

Kryteria oceny  ustnych form wypowiedzi

 Recytacja

 

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Znajomość tekstu

0-2 p.

 

II

Wyraźne mówienie

[ uczeń jest słyszany i rozumiany]

 

0-1 p.

III

Właściwe tempo mówienia

[dostosowanie do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu:

Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych]

0-1 p.

IV

Wyraziste mówienie

[uczeń głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza]

0-2 p.

 

Jeżeli uczeń wykaże się bezbłędną znajomością tylko połowy tekstu – otrzymuje ocenę dopuszczającą.

Maksymalna ilość punktów

6 p.

 

 

6 p.  celujący

5 p.  bardzo dobry

4 p.  dobry

3 p.  dostateczny

2 p.  dopuszczający

1 p.  niedostateczny

 

 

      Opracowanie:                                          mgr Marta Łaciak

                                                                                       mgr Dominika Palka

mgr Alina Sobczyk

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć