Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

Strona główna O szkole Album fotograficzny Informacje dla rodziców Jubileusz 50-lecia - 2014 r. Nasza gazetka Konkursy Dziennik elektroniczny
 

Nawigacja

Religia Język polski Historia Język angielski Matematyka Przyroda Muzyka Plastyka Zajęcia techniczne Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Język niemiecki Wychowanie do życia w rodzinie

Klasa 5

Religia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

II ETAP EDUKACYJNY

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do przedmiotu.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

6. Postawa.

 

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

 

Ocenie podlegają:

1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki.

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa.

5. Znajomość podstawowych prawd wiary.

6. Prowadzenie zeszytu ucznia.

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.

8. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

9. Postawy wskazujące na potrzebę wartościowania.

10. Inne formy aktywności ucznia:

· praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),

· aktywność na zajęciach lekcyjnych,

· referaty, prezentacje,

· udział w olimpiadach, konkursach.

11. Praktyki religijne nie podlegają ocenie.

 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

· Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

· Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

· Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.).

· Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej.

· Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

· Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami; jego praca jest oryginalna
i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.

· Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

· Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

· Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

· Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

· Odznacza się pełną znajomością pacierza.

· Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

· Aktywnie uczestniczy w religii.

· Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

· Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

· Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.

· Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych
i wymagających samodzielności.

· Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

 

Na ocenę DOBRĄ uczeń:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

· Opanował materiał programowy z religii.

· Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

· Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela.

· Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.

· Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.

· W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.

· Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne).

· Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

· Jest zainteresowany przedmiotem.

· Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

· Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.

· Stara się być aktywnym podczas lekcji.

· Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony
i samodzielny.

· Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.

 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń:

· Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

· Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

· Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

· Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

· Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy

nauczyciela.

· W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

· Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi.

· Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

· W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.

· Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

· Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości

i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości

i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do

pomyślnego dalszego uczenia się.

· Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń:

· Opanował konieczne pojęcia religijne.

· Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.

· Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.

· Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

· Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

· Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

· Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się.

· Prowadzi zeszyt ucznia.

· Ma problemy ze znajomością pacierza.

· Wykazuje poprawny stosunek do religii.

· Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.

· Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

 

Ocena NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

· Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

· Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.

· Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

· Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

· Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

· Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi.

· Nie wykazuje się znajomością pacierza.

· Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję.

· Lekceważy przedmiot.

· Opuszcza lekcje religii.

· Inne uwarunkowania indywidualne ucznia, wskazujące na ocenę niedostateczną.