Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 2 Wymagania edukacyjne klasa 3 Religia Język angielski Język niemiecki Etyka

Klasy I - III

Wymagania edukacyjne klasa 1

Podstawowe wymagania edukacyjne – klasa 1.

Edukacja polonistyczno- społeczna:

• potrafi zastosować otrzymaną informację do wykonania zadania, ćwiczenia bądź innego rodzaju aktywności,

• rozumie wypowiedzi rówieśników i nauczyciela,

• potrafi powtórzyć uzyskaną informację,

• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące prze­kazanych informacji,

• zapamiętuje i wykonuje polecenia nauczyciela,

• okazuje szacunek innym w czasie ich wypowiedzi,

• stosuje poprawne i kulturalne zwroty w rozmowie,

• rozpoznaje i nazywa emocje własne oraz innych osób,

• stara się zapanować nad emocjami

• samodzielnie wypowiada się na temat swoich spo­strzeżeń, pomysłów, przemyśleń,

• potrafi poprosić o pomoc rówieśnika, nauczyciela lub inną osobę,

• potrafi nazwać własne potrzeby,

• wypowiada się na określony temat,

• udziela odpowiedzi na proste pytania dotyczące wy­branego tematu, np. przeczytanego tekstu,

• formułuje proste pytania dotyczące wybranego te­matu,

• wypowiada się z różną intonacją: wyżej, niżej, ciszej, głośniej, w zależności od reguły podanej przez na­uczyciela lub rówieśników,

• tworzy opowiadanie na podstawie historyjek ob­razkowych,

• opowiada o własnych przeżyciach, doświadcze­niach, obserwacjach,

• uczy się na pamięć różnych tekstów

• opowiada o przygodach bohatera literackiego,

• potrafi przytoczyć najważniejsze wydarzenia i sytu­acje w utworze, podejmuje próby odniesienia war­tości płynącej z literatury do własnych doświad­czeń i życia codziennego,

• potrafi zakodować informację w formie komunika­tu niewerbalnego i werbalnego, np. z wykorzysta­niem technik plastycznych,

• potrafi przedstawić muzykę gestem,

• odczytuje informacje przekazywane za pomocą znaków drogowych oraz innych znaków i symboli,

• czyta instrukcję obrazkową,

• prowadzi rozmowy na tematy związane z własnymi doświadczeniami lub życiem szkoły,

• zna i rozróżnia wszystkie litery alfabetu,

• rozumie różnice w zapisie i brzmieniu liter,

• wie, że imiona i nazwiska pisze się wielką literą,

- dzieli wyrazy na głoski i sylaby

• wskazuje miejsce głoski w wyrazie (nagłos, śród­głos, wygłos),

• świadomie stosuje nazewnictwo wyraz, głoska, li­tera, sylaba, zdanie, i wskazuje różnice między tymi pojęciami,

• odczytuje krótkie teksty składające się z poznanych liter,

• opowiada o treści przeczytanego krótkiego tekstu lub fragmentu dialogu,

• przepisuje bezbłędnie proste, krótkie wyrazy i zdania wraz ze znakami interpunkcyjnymi,

• pisze z pamięci wyrazy i krótkie zdania

• podpisuje obrazki,

• dopisuje zakończenia zdań,

• pisze kształtne litery, mieści się w liniaturze,

• poprawnie łączy litery w wyrazie,

• potrafi skupić uwagę w czasie czytania,

• interesuje się czytaniem,

• podejmuje próby samodzielnego czytania fragmentów książek dla dzieci lub czasopism dziecię­cych lub innych materiałów czytelniczych,

• potrafi korzystać z zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych pomocy dydaktycznych po instrukcji słownej nauczyciela, rozumie tę instrukcję i radzi sobie samodzielnie,

• chętnie bierze udział w zabawach teatralnych oraz przedstawieniach i występach,

• stara się wymyślić inne zakończenie bajki lub układa ciąg dalszy opowiadania, bajki,

• układa krótkie rymowanki,

• stara się wyrazić gestem, ruchem, mimiką zachowania bohaterów literackich lub innych bohaterów wymyślonych historii,

• rozpoznaje, nazywa i podaje przykłady dobrego i złego zachowania wobec rówieśników,

• podejmuje próby załagodzenia konfliktów i poko­jowego rozwiązania problemów,

• wymienia osoby, do których należy zwracać się o pomoc w określonych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa,

• wymienia sposoby i formy poszukiwania pomocy, bezpieczne dla dziecka,

• podejmuje różnorodne działania, których efektem jest pomoc udzielona konkretnej osobie lub grupie osób lub pomoc udzielona zwierzętom, np. akcja zbierania pokarmu dla zwierząt w schronisku,

• stara się skrupulatnie wypełniać obowiązki dyżurnego

pamięta o porządkowaniu miejsca pracy,

• unika bójek, sprzeczek i nieporozumień,

• potrafi nazwać błąd, jaki popełnił w zachowaniu wobec drugiego człowieka,

• potrafi rozpoznać złe, zagrażające, zachowanie innego człowieka wobec siebie,

• samodzielnie przyznaje się do kłamstwa i przeprasza,

• samodzielnie stosuje w rozmowach z innymi zwroty grzecznościowe: dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam itp.

• wymienia miejsca, w których można lub nie wolno się bawić,

• pamięta i potrafi nazwać status administracyjny własnej miejscowości, np. miasto, wieś,

• kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dorosłych,

• grzecznie i kulturalnie zwraca się do rówieśników, nauczyciela lub innych osób,

• opowiada o swojej rodzinie oraz o relacjach, jakie w niej panują,

• wymienia swoje obowiązki wobec rodziny,

• akceptuje swoje obowiązki i wywiązuje się z nich,

• wie, że może dzielić aktywność z rówieśnikami, których aktywność jest ograniczona ze względu na chorobę lub niepełnosprawność,

• wie, czym się interesuje, nazywa i wymienia swoje zainteresowania,

• potrafi nazwać swoje mocne strony i dostrzega umiejętności i zdolności, jakie posiada,

• opisuje, jaką wartość ma oszczędzanie pieniędzy

opowiada na czym polega praca strażaka, policjan­ta, weterynarza, policjanta, lekarza,

• potrafi opowiedzieć w jaki sposób prawidłowo po­winno wzywać się pomoc służb policyjnych, pogo­towia ratunkowego i straży pożarnej,

• potrafi opowiadać o tym co znajduje się w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania,

• wymienia własną narodowość i kraj, nazywa region Polski, w którym mieszka,

• rozpoznaje symbole narodowe w tym godło, flagę i symbole narodowe,

• rozpoznaje hymn i flagę Unii Europejskiej.

 

Edukacja matematyczno- przyrodnicza:

• stosuje poznane zasady gier planszowych,

• klasyfikuje obiekty zgodnie z podanym warunkiem,

• porównuje przedmioty pod względem masy, długości, wielkości

• porównuje liczebność zbiorów,

• przelicza elementy w zbiorze,

• ustala równoliczność mimo zmian obserwowanych w układzie elementów,

• układa obiekty w serii od największego do najmniejszego i odwrotnie,

• wskazuje wybrany element w serii,

• nawet w trudnej sytuacji dąży do wykonania zadania,

• orientuje się na kartce papieru,

• określa położenie przedmiotów względem siebie i innych osób,

• określa położenie obiektu względem innego obiektu,

• poprawnie używa określeń: góra–dół, nad–pod, przed–za, obok, po lewej, po prawej stronie,

rozumie pojęcia: pion, poziom, skos,

• dostrzega symetrię w prostych rysunkach,

• rysuje figurę w pomniejszeniu i w powiększeniu,

• kontynuuje regularny wzór w szlaczkach i rozetach,

• prawidłowo przelicza obiekty w przód i w tył w zakresie 100,

• wie, że wielkości i rozmieszczenie elementów w zbiorze nie wpływają na jego liczebność,

• zapisuje liczby cyframi w zakresie 100,

• wymienia poznane cyfry od 0 do 9,

• posługuje się liczbą w aspekcie kardynalnym, miarowym i porządkowym,

• wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym,

• wymienia liczby mniejsze i większe od podanej,

• rozkłada liczbę na składniki,

• dodaje i odejmuje, manipulując na konkretach,

• liczy w zakresie 30, stosuje znaki +, -, = , < i >,

• poprawnie zapisuje działania matematyczne za po­mocą cyfr i znaków matematycznych,

• sprawdza poprawność wykonanego działania za pomocą działania przeciwnego,

• rozwiązuje proste zadania tekstowe przedstawione słownie i za pomocą rysunków,

• analizuje treść prostych zadań tekstowych,

• układa pytania do zadań tekstowych,

• układa zadnia tekstowe do działania i ilustracji,

• zapisuje rozwiązanie zadania z treścią, stosując zapis cyfrowy i znaki działań,

• mierzy długość za pomocą linijki,

• zna jednostkę długości centymetr i jej zapis skrótowy,

• porównuje długości mierzonych obiektów,

• za pomocą linijki rysuje odcinki danej długości,

• zapisuje wynik pomiaru,

• waży przedmioty za pomocą odważników i zapisuje wynik ważenia,

• zna jednostkę masy kilogram i jej zapis skrótowy,

• wie, że ciężar nie zależy od wielkości obiektu,

• zna jednostkę pojemności litr i jej zapis skrótowy,

• odmierza płyny za pomocą miarek,

• rozumie, że naczynia różnych kształtów i wysokości mogą mieć taką samą pojemność,

• wymienia i zna kolejność występowania dni tygo­dnia, nazwy miesięcy i pór roku,

• wymienia nazwy miesięcy występujących po i przed wskazanym,

• wie, do czego służy kalendarz, odczytuje i zapisuje daty,

• posługuje się pojęciami: pora roku, rok, miesiąc, dzień,

• odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami i elektronicznym,

• z pomocą zegara dokonuje prostych obliczeń czasowych,

• zna jednostkę czasu godzina,

• zna sposób zapisywania godzin w systemie dwunastogodzinnym,

• zna monety będące w obiegu i banknoty 10 zł, 20 zł

• wie, ze monetę o większym nominale można zastąpić kilkoma o mniejszym nominale,

• potrafi zapłacić za towar za pomocą monet na kilka sposobów,

• zna wartość nabywczą monet,

• wie, co to jest cena towaru,

• potrafi dokonać sprzedaży zakupu towaru,

• zna pojęcie długu i wie, że należy go spłacić,

• przeprowadza proste doświadczenia, wyciąga wnioski z obserwacji,

• rozpoznaje zwierzęta i rośliny występujące w róż­nych środowiskach: w parku, w lesie, na polu uprawnym, w sadzie i w ogrodzie,

• rozpoznaje drzewa owocowe i ich owoce,

• rozróżnia drzewa iglaste i liściaste, występujące w najbliższej okolicy oraz ich liście i owoce,

wymienia części, z których zbudowane jest drzewo,

• rozpoznaje i nazywa drzewa i krzewy rosnące w naj­bliższej okolicy, w parku, w lesie, na łące, na polu,

• zna i wymienia warunki niezbędne roślinie do życia,

• pielęgnuje rośliny doniczkowe w klasie,

• prowadzi hodowlę roślin, np. sadzonki bratka,

• widzi związek rozwoju rośliny z warunkami, w któ­rych ona wzrasta,

• wymienia nazwy podstawowych owoców i warzyw,

• wie, na czym polega praca ogrodnika i sadownika,

• opowiada o trybie życia poznanych zwierząt,

• wymienia nazwy zwierząt hodowlanych w Polsce,

• potrafi opiekować się zwierzętami,

• nazywa i wskazuje części ciała zwierząt,

• zna i wskazuje różnice w budowie ssaków i ptaków,

• wymienia sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku – odloty, zapadanie w sen,

• obserwuje zmiany zachodzące przyrodzie,

• zna zagrożenia ze strony roślin – rozpoznaje pod­stawowe grzyby trujące,

• zna zagrożenia ze strony zwierząt,

• wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta,

• opowiada na temat szkodliwości dla środowiska naturalnego wskutek wypalania traw, zanieczysz­czania powietrza i wód, pożarów, wyrzucania i spa­lania śmieci,

• rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych,

• chroni przyrodę, segreguje śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w lesie, dokarmia zwierzęta w cza­sie zimy,

• wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka,

• rozumie konieczność oszczędzania wody,

• wymienia składniki pogody,

• prowadzi obserwacje pogody,

• rozumie komunikaty pogodowe,

• ubiera się adekwatnie do pogody,

• nazywa zjawiska atmosferyczne,

• przyporządkowuje zjawiska właściwej porze roku,

zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak burza, huragan, powódź, pożar, zamieć,

• nie naraża się na niebezpieczeństwo w czasie zja­wisk atmosferycznych

 

Edukacja muzyczna

powtarza proste melodie,

• śpiewa z podkładem i bez poznane piosenki,

• wyróżnia w piosence zwrotki i refren,

• śpiewa hymn narodowy zachowując odpowiednią postawę,

• potrafi powtórzyć rymowankę i śpiewankę,

• zna podstawowe wartości rytmiczne,

• odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyj­nych,

• odtwarza proste rytmy głosem, tataizacją, ruchem ciała,

• rozróżnia i nazywa poznane nuty,

• rytmicznie recytuje proste teksty i rymowanki,

• odpowiednio reaguje ruchem ciała na sygnały mu­zyczne i ich zmiany,

• tworzy improwizację ruchową do muzyki,

• rozróżnia barwy głosów żeńskich i męskich,

• rozróżnia dźwięki i odgłosy z otoczenia,

• rozróżnia i nazywa podstawowe instrumenty mu­zyczne,

• potrafi aktywnie słuchać muzyki,

• uczestniczy w koncertach muzycznych,

wypowiada się na temat nastroju wysłuchanego utworu muzycznego,

• potrafi ruchem interpretować utwory muzyczne,

• zna i tańczy podstawowe kroki poznanych tańców regionalnych.

 

Edukacja plastyczna:

• wypowiada się stosując różne techniki: malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, modelowanie w plastelinie, masie solnej, konstruowanie rzeźby i płaskorzeźby z plasteliny, śniegu,

rozumie różnicę pomiędzy rzeźbą a rysunkiem

• posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi,

• tworzy nowe kolory w oparciu o barwy podstawowe,

• oddaje kolorem nastrój ilustracji,

• wypowiada się na podany temat z wyobraźni, zain­spirowany opowiadaniem, muzyką, baśnią, spekta­klem teatralnym,

• tworzy ciekawe kompozycje, wykorzystując różne faktury materiałów,

• obrysowuje szablony, zagina, składa, formułuje papier, tnie papier po linii prostej i krzywej,

• zna właściwości wykorzystywanych materiałów i wy­korzystuje je w swoich pracach,

• zna zawody związane ze sztuką; malarz, rzeźbiarz, architekt,

• zna pojęcia: obraz, rzeźba, architektura zieleni, orygi­nał, kopia, reprodukcja,

• wymienia zabytki w najbliższej okolicy

 

Edukacja techniczna:

konstruuje latawiec, wiatraczek, tratwę,

• wie, jak działa latarka,

• wyjaśnia własnymi słowami, na jakiej zasadzie działa odkurzacz,

• buduje tor przeszkód z dostępnych materiałów w sali gimnastycznej i w terenie,

dba o porządek na stanowisku pracy i wokół siebie,

• sprząta po sobie,

• pomaga innym zachować ład i porządek,

• bezpiecznie korzysta z narzędzi,

• wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi.

 

Zajęcia komputerowe:

wymienia podstawowe części komputera,

• posługuje się myszka i klawiaturą,

• potrafi uruchomić komputer,

• potrafi uruchomić program Paint i Word,

• pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podstawo­wych narzędzi w programie Paint,

• zna funkcje podstawowych klawiszy w programie Word,

• pod kierunkiem nauczyciela potrafi zapisać zdanie w programie Word,

• stosuje zasady właściwego korzystania z komputera,

• rozumie konieczność ograniczania czasu pracy na komputerze,

• przyjmuje właściwą postawę podczas pracy na komputerze,

• zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzy­stania z komputera

 

Wychowanie fizyczne:

aktywnie uczestniczy w zajęciach,

• bierze udział w grach i zabawach, przestrzegając ustalonych reguł,

• poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne: przysiady, podskoki, skłony,

• potrafi chwytać i rzucać piłkę,

• potrafi rzucać piłką do celu na odległość,

• potrafi toczyć piłkę,

• potrafi kozłować piłkę,

• pokonuje przeszkody sztuczne i naturalne,

• przechodzi po równoważni,

• potrafi stać na jednej nodze (w pozycji bociana, jaskółki),

• przyjmuje prawidłową pozycję w ławce,

• zachowuje właściwą postawę stojącą,

• dba o higienę osobistą i wokół siebie

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć