WITAMY W ŚWIETLICY REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE OBIADY WYDARZENIA, GALERIA ZDJĘĆ OGŁOSZENIA

Świetlica szkolna

OBIADY

 

OPŁATA ZA OBIADY W LISTOPADZIE WYNOSI 57ZŁ (cena jednego obiadu 3zł)

PŁATNE DO 10-GO LISTOPADA.

Kwotę należy wpłacać do 10-go dnia  miesiąca na konto:

MBS MIKOŁÓW 02 8436 0003 0000 0003 8667 0005

 

Odpłatność za obiady w poszczególnych miesiącach:

 • wrzesień - 54zł (18 dni roboczych)
 • październik - 69zł (23 dni robocze)
 • listopad - 57zł (19 dni roboczych) (1.11, 2.11 i 12.11 dni wolne)
 • grudzień
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec

 

Informujemy, iż w tym roku Państwo samodzielnie obliczają kwotę do zapłaty za dany miesiąc, odliczając dni nieobecności dziecka w szkole związane z wycieczką lub chorobą.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez Librusa - Barbara Świtała

 

 

Dane do przelewu

Numer bankowy

MBS MIKOŁÓW 02 8436 0003 0000 0003 8667 0005

Nazwa odbiorcy

Szkoła Podstawowa nr 4

Tytułem

Imię i nazwisko dziecka, klasa (kto posiada to nr identyfikatora - rodzeństwa mają ten sam)

 

Przy wpłacie na konto liczy się data wpływu na nasz rachunek bankowy. Brak wpłaty za obiady w terminie pozbawia możliwości stołowania się w szkolnej stołówce w danym miesiącu.

Za niewykorzystane obiady zwracana jest równowartość tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności w sekretariacie lub u kierownika świetlicy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Rezygnacji z żywienia należy powiadomić kierownika świetlicy z tygodniowym wyprzedzeniem.

Na żądanie kierownika świetlicy należy przedstawić potwierdzenie wpłaty/ przelewu.

Jednocześnie informujemy, że brak terminowej wpłaty spowoduje naliczenie karnych odsetek. W związku z tym prosimy o terminowe wpłaty.

 

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej wynikające z regulaminu.

 1. Z obiadów na stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie i jej pracownicy.

 2. Osoby korzystające ze stołówki mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez wychowawców świetlicy.

 3. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:

 4. zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.

  • przestrzegać swojego miejsca w kolejce.

  • posprzątać za sobą miejsce, w którym spożywali posiłek.

  • posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.

 5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni i posiadania obuwia zmiennego.

 6. Obiady wydawane są od godziny 11:30 do godziny 14:30. Haromonogram wydawania obiadów umieszczony jest na korytarzach szkolnych, przed wejściem na jadalnię oraz na jadalni.

 7. Aktualny jadłospis na dany tydzień podawany jest do wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz poprzez wywieszenie na tablicy w świetlicy i korytarzu szkolnym.

 8. Nadzór nad uczniami spożywającymi posiłek sprawuje wychowawca świetlicy.

 9. Osoby niekorzystające z obiadów /rodzice, opiekunowie/ nie mają prawa wstępu na jadalnię.

 10. Stawkę żywieniową stołówki szkolnej zatwierdza Dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Miasta Mikołowa.

 11. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta MBS.

 12. W razie choroby należy zgłosić nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły w dniu zachorowania podając jednocześnie czas absencji chorobowej oraz niezwłocznie ewentualne jej przedłużenie się. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

 13. O rezygnacji z obiadów w następnym miesiącu należy powiadomić kierownika świetlicy lub intendent szkoły na koniec miesiąca, z tygodniowym wyprzedzeniem.

 14. Osoby nie wpłacające w terminie za obiady lub nie stosujące się do zasad określonych w regulaminie zostaną pouczone, a w razie nie podporządkowania się zostaną pzbawione możliwości stołowania się w stołówce szkolnej.

 15. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty we wskazanym terminie (ustalonym zgodnie z regulaminem placówki) przedstawiciel szkoły kontaktuje się telefonicznie bądź przez dziennik elektroniczny z dłużnikiem.

 16. W przypadku wpłat nieterminowych naliczane będą odsetki ustawowe od zaległej kwoty.

 17. Brak wpłat należności głównej wraz z odsetkami spwoduje w pierwszej kolejności dostarczenie dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 18. W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty zostanie rozpoczeta procedura dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

  

Menu w zakładce  TYGODNIOWE MENU*

 

 

                                                                   

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć