WITAMY W ŚWIETLICY REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE OBIADY WYDARZENIA, GALERIA ZDJĘĆ OGŁOSZENIA

Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI

 

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Mikołowie

 

 

§ 1

Przepisy wstępne

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., nr 61, poz. 624 z późn. zm).

 2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie.

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie.

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

 2. Mieści się w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym odpowiednio do realizacji powierzonych jej zadań.

 3. Działalnością świetlicy kieruje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły, zwany dalej kierownikiem świetlicy.

 4. Kierownik świetlicy odpowiada materialnie za wyposażenie świetlicy i ustala szczegółowe zasady korzystania z niej przez uczniów.

 5. Praca świetlicy przebiega w oparciu o własny, roczny plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

 

 

§ 3

Cele i zadania świetlicy

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 1. Zapewnienie opieki uczniom:

 • przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych

  • po zakończeniu zajęć lekcyjnych do czasu wyjścia uczniów do domu lub odebrania ich przez rodziców/opiekunów prawnych (osoby upoważnione)

  • w oczekiwaniu na zajęcia z pedagogiem, psychologiem lub logopedą szkolnym

  • w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli szkoły, np.:ogniki, kółka plastyczne, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne lub organizowane przez osoby z zewnątrz, typu: język angielski, karate, tańce itp.

  • nieuczęszczającym na religię.

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Umożliwienie odrabiania zadań domowych. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu, organizowanie gier i zabaw w pomieszczeniu świetlicy, na boisku szkolnym i placu zabaw.

 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem oraz psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 5. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 7. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w świetlicy.

 8. Nadzór na uczniami podczas spożywania obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną.

 

 

§ 4

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna pracuje w godz. od 7.00 – 17.00.

 2. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne. Rodzice mogą wpłacać środki finansowe na materiały plastyczne i piśmiennicze na konto Rady Rodziców z dopiskiem „świetlica”.

 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, których oboje rodzice pracują. Osoby te są zgłoszone do stałego przebywania w świetlicy. Zapisując dziecko do świetlicy szkolnej rodzic/opiekun prawny składa kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 4. W razie potrzeby w świetlicy mogą przebywać uczniowie oczekujący na: zajęcia pozalekcyjne, oczekujący na lekcje lub obiad, nieuczęszczający na lekcje religii na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego z dokładnym podaniem dnia tygodnia i godziny przebywania dziecka w świetlicy.

 5. Kwalifikacja uczniów klas I-III odbywa się na podstawie kart zgłoszeń (załącznik nr 1), które wypełniają rodzice. W przypadku uczniów klas starszych dokumentem kwalifikującym jest oświadczenie rodzica ( załącznik nr 2).

 6. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje kierownik świetlicy.

 7. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko uczestnika

  • datę urodzenia

  • adres zamieszkania

  • PESEL

  • imiona i nazwiska rodziców oraz numery telefonów

  • czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu każdego dnia tygodnia (należy podać godzinę odbioru)

  • imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka (jako załącznik do karty)

  • dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wracać ze świetlicy (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu)

  • informacje o stanie zdrowia dziecka.

 1. Odebrać dziecko może tylko rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic może upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru dziecka, które ukończyło 7 rok życia, na własną odpowiedzialność.

 2. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia, ktore dołączone zostaje do karty zgłoszenia/oświadczenia.

 3. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej może ją opuszczać tylko i wyłącznie zgodnie z podanymi w karcie danymi. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko, telefoniczne uzgodnienia również nie będą respektowane.

 4. Wszelkie informacje dotyczące dziecka, uczęszczającego do świetlicy szkolnej, przekazywane będą w kontakcie bezpośrednim lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

 5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub została przekazana przez rodzica poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 6. Osobom nieupoważnionym oraz osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. W takich sytuacjach wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. 

 7. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dzieci zobowiązują się do przestrzegania zapisanych w karcie zgłoszenia godzin odbioru dzieci.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dziecko samo wracające do domu ma obowiązek zgłoszenia odejścia ze świetlicy wychowawcy świetlicy.

 9. Uczniowie z klas IV- VIII korzystający z opieki świetlicowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

 

§ 5

 

 1. Wydatki na potrzeby świetlicy zapewnia w miarę możliwości Dyrektor szkoły z budżetu szkoły lub z budżetu Rady Rodziców.

 2. Wydatki świetlicy obejmują zakup czasopism, gier, zabawek, materiałów piśmienniczych, plastycznych i dekoracyjnych, sprzętów oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z uczniami.

 3. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy, a także zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, gwarantujące prawidłową działalność świetlicy.

 

 

§ 6

Prawa i obowiązki nauczyciela-wychowawcy świetlicy

 1. Nauczyciel-wychowawca świetlicy odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów od momentu wejścia do świetlicy. Grupa świetlicowa nie może przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę.

 2. Wychowawca świetlicy ma obowiązek każdorazowo zaznaczać przyjście dziecka do świetlicy i jego wyjście ze świetlicy na zajęcia szkolne, dodatkowe lub do domu.

 3. Wychowawca prowadzi zajęcia wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu pracy. Wychowawca ma prawo do zmian w rozkładzie dnia, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby uczniów.

 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za stan oraz wykorzystanie sprzętu i pomocy stanowiących wyposażenie świetlicy.

 5. Do obowiązków nauczyciela prowadzącego zajęcia należy:

 • ​​realizacja całorocznego planu pracy
  • nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez uczniów z wyposażenia świetlicy
  • zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów
  • współpraca z wychowawcami i rodzicami
  • sporządzanie planu pracy
  • prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy
  • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń oraz terenu, na którym przebywać mają dzieci - zauważone usterki zgłosić dyrekcji szkoły
  • prowadzenie ewidencji grupy świetlicowej, za którą w danym momencie odpowiada.
 1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę oddziału o zachowaniu uczniów w świetlicy.
 2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielem w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 3. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie uczeń, wychowawca ma obowiązek podjąć nastepujące działania:
 • zawiadomić pielęgniarkę szkolną (pogotowie ratunkowe - w uzasadnionych przypadkach)
  • zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów o wypadku oraz stanie zdrowia ucznia
  • poinformować o wypadku Dyrektora Szkoły.
 1. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które po zakończonych zajeciach nie zgłosiło się do świetlicy lub samowolnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 2. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do szkoły przez uczniów.


 

§ 7

Wychowankowie świetlicy - prawa i obowiązki

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy od razu po zakończeniu zajęć lekcyjnych /dodatkowych/.

 2. Wychowankowie powinni:

 • regularnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach grupowych realizowanych w ramach planu pracy świetlicy

  • informować nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy

  • dbać o porządek i wystrój świetlicy, sprzątać po skończonej zabawie lub zajęciach

  • szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy

  • dbać o porządek w szatni świetlicowej, szanować własność innych, zwłaszcza tornistry (dzieci obowiązuje zakaz przesiadywania w szatni)

  • kulturalnie zachować się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie pobytu na stołówce,

  • respektować polecenia nauczyciela-wychowawcy świetlicy oraz innych pracowników szkoły oraz traktować ich z należytym szacunkiem i kulturą osobistą

  • zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym w zabawie, odrabianiu lekcji lub innych zajęciach

  • niezwłocznie informować o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu

  • przestrzegać regulaminu świetlicy.

 1. Zniszczenie sprzętu lub wyposażenia świetlicy przez ucznia może wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

 2. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, smartfonów, iphonów, tabletów, głośników przenośnych oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu. W uzasadnionych sytuacjach wychowawca może wyrazić zgodę na skorzystanie z telefonu.

 3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przynoszone przez dzieci do świetlicy lub pozostawione w niej, w tym telefony komórkowe i inne wartościowe rzeczy.

 4. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach
  • wyboru zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami
  • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych

  • indywidualnej pomocy nauczyciela w nauce (uczniowie z trudnościami w nauce)

  • korzystania z zabawek, materiałów plastycznych i sprzętów dostępnych w świetlicy zgodnie z ich przeznaczeniem i harmonogramem dnia

  • wpływać na planowanie pracy w świetlicy poprzez proponowanie własnych pożytecznych form organizowania sobie czasu wolnego, zwłaszcza form kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu

  • korzystania z organizowanych form dożywiania.

 

 

§ 8

Nagrody i kary wobec wychowanków

 1. Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżnienie ustne przez wychowawcę świetlicy

  • pochwała przekazana rodzicom/opiekunom prawnym

  • drobny upominek np.: lizak, batonik za aktywny udział w sprzątaniu świetlicy i jadalni (na podstawie zebranych plusów)

  • osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy otrzymują na koniec roku szkolnego dyplom „świetliczaka roku”.

 1. Kary:

 • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów wraz z wpisem uwagi do dziennika elektronicznego Librus

  • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim lub poprzez dziennik elektroniczny Librus)

  • praca na rzecz świetlicy (na podstawie zebranych minusów)

  • skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

 

§ 9

Współpraca z rodzicami:

 1. Formy kontaktu z rodzicami:

 • bezpośredni (codzienny kontakt i rozmowy przy odbiorze dzieci)

  • korespondencja z rodzicami (dziennik elektroniczny Librus)

  • rozmowy telefoniczne

  • tablica ogłoszeń.

 1. Rozmowy z rodzicami na temat spraw wychowawczych odnotowywane są w dzienniku zajęć świetlicowych wraz z podaniem tematu rozmowy, datą i podpisem wychowawcy świetlicy.

 2. Rodzice dokonują dobrowolnych wpłat na rzecz świetlicy na konto Rady Rodziców z dopiskiem świetlica. Pieniądze przeznaczone są na materiały papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla uczestników świetlicy.


 

§ 10

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Z obiadów na stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie i jej pracownicy.

 2. Osoby korzystające ze stołówki mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez wychowawców świetlicy.

 3. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:

 • zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.

  • przestrzegać swojego miejsca w kolejce.

  • posprzątać za sobą miejsce, w którym spożywali posiłek.

  • posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.

 1. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni i posiadania obuwia zmiennego.

 2. Obiady wydawane są od godziny 11:30 do godziny 14:30. Haromonogram wydawania obiadów umieszczony jest na korytarzach szkolnych, przed wejściem na jadalnię oraz na jadalni.

 3. Aktualny jadłospis na dany tydzień podawany jest do wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz poprzez wywieszenie na tablicy w świetlicy i korytarzu szkolnym.

 4. Nadzór nad uczniami spożywającymi posiłek sprawuje wychowawca świetlicy.

 5. Osoby niekorzystające z obiadów /rodzice, opiekunowie/ nie mają prawa wstępu na jadalnię.

 6. Stawkę żywieniową stołówki szkolnej zatwierdza Dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Miasta Mikołowa.

 7. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta MBS.

 8. W razie choroby należy zgłosić nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły w dniu zachorowania podając jednocześnie czas absencji chorobowej oraz niezwłocznie ewentualne jej przedłużenie się. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

 9. O rezygnacji z obiadów w następnym miesiącu należy powiadomić kierownika świetlicy lub intendent szkoły na koniec miesiąca, z tygodniowym wyprzedzeniem.

 10. Osoby nie wpłacające w terminie za obiady lub nie stosujące się do zasad określonych w regulaminie zostaną pouczone, a w razie nie podporządkowania się zostaną pozbawione możliwości stołowania się w stołówce szkolnej.

 11. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty we wskazanym terminie (ustalonym zgodnie z regulaminem placówki) przedstawiciel szkoły kontaktuje się telefonicznie bądź przez dziennik elektroniczny z dłużnikiem.

 12. W przypadku wpłat nieterminowych naliczane będą odsetki ustawowe od zaległej kwoty.

 13. Brak wpłat należności głównej wraz z odsetkami spwoduje w pierwszej kolejności dostarczenie dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 14. W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty zostanie rozpoczeta procedura dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


 

§ 11

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje kierownik świetlicy szkolnej w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 3. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.

 

                               

 

Zasady zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Mikołowie.

 

I. Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy szkolnej.

2. Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z Procedurą przyjmowania dzieci do świetlicy, na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

3. Nauczyciele świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły i Kodeksie Świetliczaka.

4. Oceny zachowania uczniów w świetlicy są uwzględniane przez wychowawcę przy formułowaniu oceny za I i II półrocze.

II. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy) składanego corocznie w świetlicy .

2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 01.09 /lub później, w zależności od daty ropoczęcia roku szkolnego/.

3. Rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.

4. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub ze strony internetowej.

5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I-III, w szczególności rodziców pracujących i z rodzin niepełnych.

6. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy) przez kierownika świetlicy.

8. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września - po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.

9. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy lub kierownika świetlicy.

10. Rodzice dzieci, które nie chodzą na lekcje religii i w tym czasie są pod opieką wychowawców świetlicy także muszą złożyć karty uczestnika świetlicy.

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców /prawnych opiekunów/

I. Przyprowadzanie dziecka do świetlicy

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane ze szkoły /świetlicy/ przez rodziców/prawnych opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły /świetlicy/ do domu.

2. Rodzice/prawni opiekunowie powierzają dziecko nauczycielowi świetlicy /lub pani portier/. W przeciwnym wypadku nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

 

II. Odbieranie dziecka ze świetlicy

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby, które zostały upoważnione na piśmie przez rodziców /opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

2. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie świetlicowej, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych. 

3. Rodzice /opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy do domu zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.

5. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

6. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej tzn. boiska szkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic /opiekun prawny (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

8.W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (e-mail) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie.

9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie (zgodę) od rodzica.

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 17.00  nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje kierownika świetlicy oraz dyrektora szkoły,.

11. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

IV. Procedura przyprowadzania i wychodzenia dzieci na lekcje klas I - III  uczęszczających do świetlicy

1. Uczniowie  wychodzą ze świetlicy na lekcje po dzwonku na przerwę.

2. Po skończonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.

4. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

5. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe. Każde wyjście i przyjście musi być odnotowane.

6. W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować kierownika świetlicy o zaistniałej zmianie.

7. Przed zabraniem uczniów na lekcje oraz po ich przyjściu do świetlicy po lekcjach nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności.

V. Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

Obowiązki ucznia:

1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odbiera ucznia osobiście.

3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.

Obowiązki wychowawcy świetlicy:

1. Wychowawca świetlicy odnotowuje na liście obecności  nieobecność ucznia, pisząc przy tym, na jakie zajęcia uczeń został zwolniony.

2. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie telefonu od rodziców/prawnych opiekunów. W szczególnych wypadkach dopuszcza się jednorazowe zwolnienie (e-mail) - do czasu uzupełnienia stosownych upoważnień przez rodziców/prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.

VI. Procedura sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zapisanych do świetlicy składają pisemną informację u wychowawcy klasy w terminie przynajmniej dwóch dni roboczych przed dniem wolnym.

3. W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów przebywają pod opieką nauczycieli pełniących dyżury w świetlicy szkolnej.

4. Nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy zobowiązany jest do uzupełnienia listy obecności z uwzględnieniem danych dziecka, czasu przebywania w świetlicy i osób odbierających dziecko. Lista pozostaje w świetlicy.

 

           

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć