Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

Strona główna O szkole Album fotograficzny Informacje Z życia szkoły
 

Nawigacja

Etyka Religia Język polski Historia Język angielski Matematyka Przyroda Muzyka Plastyka Zajęcia techniczne Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Język niemiecki

Klasa 4

Język polski

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

ocena dopuszczająca –uczeń:

-  poprawnie czyta i wygłasza tekst literacki

-  wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim

-  rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu

-  poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów

-  zna treść lektur

- przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje ich formę gramatyczną.

- stosuje w tekście poprawne formy rzeczownika.

- wskazuje główne części zdania (podmiot i orzeczenie) przy pomocy nauczyciela.

- stosuje w tekście poprawne formy łatwiejszych czasowników.

- wyróżnia głoski, litery i sylaby.

- rozpoznaje rodzaje zdań

- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi

- zna podstawowe zasady ortograficzne

- podejmuje próby napisania planu ramowego do krótkiego tekstu literackiego

- podejmuje próby  napisania krótkiego opowiadania na podstawie planu

- podejmuje próby napisania krótkiej notatki

- wie, czym wyróżnia się dialog i podejmuje próbę napisania dialogu

- zna kompozycję i układ listu

- podejmuje próby pisania listu

- podejmuje próby opisania wybranej osoby, przedmiotu   

- podejmuje próby napisania życzeń/zaproszenia

 

ocena dostateczna – uczeń:

j.w. oraz:

-  rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne

-  odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora

-  rozumie pojęcia : opis, opowiadanie

-  zna pojęcia : bajka, baśń, wers, strofa, epitet, porównanie, uosobienie, rym

- wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy z pomocą nauczyciela

-  tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie

- rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w funkcji orzeczenia

- odmienia rzeczowniki i przymiotnik przez przypadki

- odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje

- rozróżnia części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek

-  w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe

- rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę.

- dzieli wyrazy na sylaby.

- określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość

- opanował w stopniu dostatecznym ortografię

- poprawnie pisze plan ramowy krótkiego tekstu literackiego

- redaguje krótkie opowiadanie na podstawie planu

- redaguje opis

- redaguje list

- redaguje krótki dialog

- przekształca dialog na tekst ciągły na podstawie wzoru

- redaguje poprawnie notatkę

 

Ocena dobra- uczeń :

 j.w. –oraz :

- czyta poprawnie stosując zasady prawidłowego przestankowania.

- wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

- w wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich.

- dostrzega i wymienia elementy świata przedstawionego.

- wskazuje w baśni kontrasty i rozumie morał

- wskazuje narratora

- poprawnie sporządza plan rozmowy.

- zna pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie

- zna pojęcia: przysłowie, puenta, dowcip, rytm

- wskazuje poznane części mowy i określa ich formę gramatyczną

- redaguje plan (stosuje równoważniki zdań)

- redaguje opowiadanie na zadany temat, stosując następstwo czasowe

- poprawnie redaguje opis

- zachowuje właściwą kompozycję listu

- redaguje zwięzłe życzenia i pozdrowienia

- redaguje notatkę w dowolnej formie, zwracając uwagę na ważne treści  

- określa cechy spółgłosek.

- opanował w stopniu dobrym ortografię

 

ocena bardzo dobra – uczeń:

j.w. – oraz:

-  zna cechy gatunkowe baśni i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku

-  we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu

-  samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat

- wskazuje narratora i osobę mówiącą w wierszu

-  samodzielnie ocenia i motywuje postępowania bohaterów

- wskazuje epitety, porównania, wersy, rymy w utworze poetyckim.

-  wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno-językowym,

ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

- posługuje się poznanymi formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu,

dialog, list do najbliższych, zaproszenie, życzenia, karta pocztowa)

- poprawnie stosuje zwroty grzecznościowe i skróty związane z korespondencją i zapisuje je

- samodzielnie sporządza plan odtwórczy i kompozycyjny własnej wypowiedzi

 - sam redaguje  rozmaite informacje, umieszczając w nich elementy, konieczne dla sprawnej komunikacji

-  opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię

-  całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach

-  samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przyimek, spójnik)

- samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.

- płynnie czyta nowy tekst

 

 Ocena celująca- uczeń:

 j.w. –oraz:

- wykazuje zainteresowania przedmiotem

- czyta i zna dodatkowe teksty

- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania

- proponuje rozwiązania twórcze i oryginalne

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacjach teatralnych itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny